Get Adobe Flash player

บุคลากร ฝ่ายบริหารงบประมาณ

  

นางญาดา ยุพานวิทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

งานการเงินและบัญชี

 

นางณภัคปวีร์  พัฒนชัยรุจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
และหัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

นางสาวพรนภา แซ่ตัง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางกนกภรณ์  เสริมสุข

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 

นางจารุวรรณ ษมากิตติ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
งานประกันอุบัติเหตุ
และงานสวัสดิการโรงเรียน

 

นางนันทวรรณ แมนประโคน

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  

นางโสมวรรณ แฝงเวียง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

 นางสาวพัชรี มาลัยโคตร

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวกนกพิชญ์ ฉิมพลีพันธ์

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

  งานนโยบายและแผน

 

นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

 

นางสาวชญานิศ ไกรสีห์

รองหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

   

นายณัฐกิตติ์  พันโนราช

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน
และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

นายปรัชนันท์  ทานผดุง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน

  

นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน

  

นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน

 

งานพัสดุและสินทรัพย์

 

นางนวลจันทร์ นวลศิลป์

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

   

ว่าที่ร้อยตรีถวิล มูลมณี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

  

นางสาวอุไรวรรณ คำเมือง

งานพัสดุและสินทรัพย์

   

นางมินตรา  พรหมบุญ

งานพัสดุและสินทรัพย์

  

นางสาวมนัสขวัญ เครือหลายนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

  

นางสาวณัฐริกา สีขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

 

นางสาวธาราทิพย์ พิทักษ์สงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์

 

งานจัดระบบควบคุมภายใน

นางลลิตา  อินไชย

หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน

 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อศึกษา

 

นางกัลยา  มณีวรรณ

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อศึกษา

 

งานยานพาหนะ

 

นายปพน เอิบอิ่ม

หัวหน้างานยานพาหนะ

 

นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ